Programe de finanţare:

[su_box title=””]1.      Programe finanţate de către Guvernul României:[/su_box]

[su_accordion]

[su_spoiler title=”Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 1680/2008 privind asigurarea dezvoltării economice durabile” style=”fancy”]

 • Prevederile prezentei scheme de ajutor de stat se aplică întreprinderilor care sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în România şi care se încadrează în una din următoarele categorii:
 • realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează  între 5 şi 10 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 50 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;
 • realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 10 şi 20 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 100 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;
 • realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 20 şi 30 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 200 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;
 • realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte 30 milioane euro, echivalent în lei, şi creează minim 300 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale.

Se finanţează:

 • realizarea de construcţii industriale (hală de producţie), turistice (structură de primire turistică, având în incintă funcţiuni integrate de cazare turistică, alimentaţie publică şi agrement) şi medicale (unitate de specialitate pentru asistenţă medicală);
 • echipamente aferente construcțiilor.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic conform prezentei scheme este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro, cu excepţia celor din regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti – Ilfov unde nivelul maxim al ajutorului de stat este 22,5 milioane euro.

Intensitatea brută a ajutorului de stat regional nu poate depăşi 50% din costurile aferente investiţiei, respectiv 40% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă” style=”fancy”]

Se acordă, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice, sub formă de sume nerambursabile, costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă, cu valori maxime cuprinse între 11,25 milioane euro- 37,5 milioane de euro, în funcţie de regiunea pentru care se solicită ajutorul de stat.

LANSARE ESTIMATĂ: IULIE 2014

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Schema de Ajutor de minimis instituită în baza H.G. nr. 1164/2007 pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii” style=”fancy”]

Informaţii generale HG. Nr. 1164/2007

H.G. nr.1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor instituie o schemă de ajutor de stat prin care se acordă alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, potrivit principiului stabilit în Regulamentul Consiliului Europei nr. 659/1999 pentru aplicarea art. 93 al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. nr. L 83/1999.

Ajutorul de Minimis

Întreprinderile mici şi mijlocii ( desfăşoară activitate economică de cel puţin 1 an) pot beneficia de ajutoare de minimis pentru modernizarea sau dezvoltarea activităţii, în limita valorii maxime de 200.000 euro, echivalent în lei, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cu excepţia întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier pentru care pragul este de 100.000 euro.

Durata schemei este de 5 ani, respectiv 2007 – 2011, cu posibilitatea prelungirii.

Bugetul total maxim al prezenţei scheme este echivalentul în lei a 100 Milioane Euro, în limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.

Tipuri de cheltuieli

Investiţii în imobilizări corporale:

 • Cheltuieli cu construcţii cu scop industrial şi turistic, destinate realizării şi turistic, destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
 • Cheltuieli cu echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • Cheltuieli cu aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
 • Cheltuieli cu mijloace de transport neînmatriculate, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;
 • Cheltuieli de mobilier şi aparatură birotică

Investiţii în imobilizări necorporale:

 • Cheltuieli de brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare.
LINIE ÎNCHISĂ
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Schema de ajutor de stat H.G. nr. 753/2008 privind dezvoltarea regionalã prin stimularea realizãrii investiţiilor directe” style=”fancy”]

H.G. nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor aplică prevederile referitoare la proiectele mari de investiţii prevăzute în Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007 – 2013, adoptate de Comisia Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 54 din 4 martie 2006, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007.

Prevederile schemei de ajutor de stat se aplică întreprinderilor mari care îndeplinesc cumulative următoarele condiţii:

 • realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 100 de milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro;
 • creează cel puţin 500 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale.

Sunt exceptate de la prevederile prezentei scheme ajutoarele de stat acordate în următoarele sectoare de activitate:

 • producerea iniţială a produselor agricole cuprinse în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, pescuit, industria carboniferă, siderurgie, transport, construcţii de nave maritime, fibre sintetice.

Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 2008 – 2012, cu posibilitatea prelungirii până în anul 2013. Prelungirea schemei de ajutor de stat se va face numai după notificarea la Comisia Europeană şi obţinerea aprobării acesteia, înainte de expirarea duratei iniţiale a schemei de ajutor de stat.

Bugetul total maxim al schemei de ajutor de stat este echivalentul în lei a 575 de milioane euro, iar bugetul mediu anual este de 115 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale stabilite pe perioada celor 5 ani.

Ajutoarele de stat care depăşesc echivalentul în lei a 30 de milioane euro, ce intenţionează a se acorda în regiunea Bucureşti – Ilfov, şi, respectiv, 37,5 milioane euro în celelalte regiuni se notifică individual Comisiei Europene.

În vederea garantării unui nivel viabil şi eficient al investiţiilor care beneficiază de ajutor, aportul beneficiarului destinat finanţării lor trebuie să fie de cel puţin 50% din costurile eligibile, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

[su_box title=””]2. Programe finanţate de Administraţia fondului de mediu:[/su_box]

[su_accordion]

[su_spoiler title=”Programul privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile” style=”fancy”]

Se finanţează: Investiţii în instalaţiile pentru producerea energiei regenerabile (eoliană, solară, biomasă, hidro şi geotermală).

Beneficiari eligibili: persoane juridice romane care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României.

Suma maximă care poate fi acordată este de până la 30 milioane lei pentru fiecare proiect.

Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru întregul teritoriu al României, Regiunii Bucureşti-Ilfov, unde finanţarea se acordă în cuantum de maximum 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare” style=”fancy”]

Se finanţează următoarele tipuri de proiecte:

 •  amenajare captări în vederea alimentării cu apă a comunităților locale;
 • stații de tratare a apei;
 • rețele de alimentare cu apă;
 • stații de epurare;
 • rețele de canalizare.

Beneficiari eligbili:

 • unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziunile municipiilor, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară, care acționează în nume propriu și nu are obligații restante la bugetul general consolidat și la Fondul pentru mediu.

Suma maximă care poate fi acordată este între 4 și 15 milioane lei, în funcţie de numărul de locuitori al localităţii în care se implementează proiectul.

Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Programul Casa Verde (Program de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană)” style=”fancy”]

Beneficiarii eligibili sunt:

 • Autoritati Publice Locale
 • Asociaţii de proprietari

Unităţile administrativ-teritoriale pot depune proiecte de finanţare în cadrul Programului pentru imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea lor ori pentru asociaţiile de proprietari / locatari cu personalitate juridică, care au sediul pe raza administrativă a respectivelor unităţi administrativ-teritoriale.

Finanţarea nerambursabilă se acordă în procent de până la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Cuantumul finanţării nu poate depăşi următoarele valori:

 •  4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;
 • 3.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000-100.000;
 • 2.000.000 lei pentru unităţile administrativ – teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000-50.000;
 • 1.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori între 3.000-20.000;
 • 500.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti” style=”fancy”]

Tipurile de proiecte finanţate prin Program sunt:

 •  realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasament nou, cu o singură bandă;
 • realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasamente preexistente rutiere sau în cadrul trotuarelor, cu o singură bandă.

Beneficiari eligbili:

 • Unităţi administrativ-teritoriale

Suma maximă care poate fi acordată unui judeţ sau unei unităţi administrativ-teritoriale – oraş, municipiu pentru un proiect este 2,5 milioane lei.

Suma maximă care poate fi acordată unei unităţi administrativ-teritoriale – comună pentru un proiect este 1,5 milioane lei.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

[su_box title=””]3. Programe pentru sprijinirea IMM cu finanțare de la Bugetul de Stat[/su_box]

[su_accordion]

[su_spoiler title=”Programul Mihail Kogălniceanu pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii” style=”fancy”]

 Beneficiari eligibili: IMM-uri (minim 2 ani de activitate consecutivi)
 • prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale pentru cel puţin 40% din valoarea creditului.

Programul constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu următoarele facilităţi:

 1. dobânda parţial subvenţionată – subvenţia acordată I.M.M.-urilor în cuantum de maximum 70% din dobânda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condiţiile prevăzute în OUG 60/2011si HG  HOTĂRÂRE   Nr. 682 din  6 iulie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 2. garanţii în numele şi în contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit. Garanţia în numele şi în contul statului se acordă numai în situaţia în care beneficiarul programului nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit

Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subvenţionată şi, după caz, cu garanţie de stat este de maximum un an de la data acordării liniei de credit.

Destinația creditului:

 • cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea;
 • cheltuieli privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii;
 • cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
 • alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente;
 • cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli asimilate;
 • plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
 • alte costuri de operare

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri” style=”fancy”]

Beneficiari eligibili: persoanele fizice, denumite în continuare întreprinzători debutanţi care au varsta de pana la 35 de ani.

Microîntreprinderea: societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D):

 1. să notifice în scris cu privire la înfiinţare, Oficiul Teritorial pentru I.M.M. şi Cooperaţie(O.T.I.M.M.C.) al Agenţiei, în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă. Lista O.T.I.M.M.C. se găseşte în anexa nr.4 la prezentul ghid;
 2. să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă şi să menţină în activitate cel puţin 2 (doi) salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor menţionate la art. 5 lit. a) şi/sau b) şi/sau c) din OUG nr. 6 din data de 09.02.2011, până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant;
 3. să reinvestească, anual, cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent; să depună la Agenţie prin O.T.I.M.M.C în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrarii acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul în care s-a obţinut ajutorul nerambursabil

Tipurile de ajutor financiar:

 1. acordarea de către Agenţie a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
 2. garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Agenţie, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;
 3. scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată.
 4. scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuatela Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

[su_box title=””]4.     ORIZONT 2020:[/su_box]

[su_spoiler title=”Programul Cadru Orizont 2020″ style=”fancy”]

Programul-cadru european „Orizont 2020” dispune de un buget de 80 de miliarde de euro etalat pe 7 ani  şi urmăreşte în mod sistematic finanţarea proiectelor capabile să ducă la îndeplinire obiectivele tehnice, ştiinţifice, educaţionale şi sociale asumate de statele membre prin intermediul Strategiei „Europa 2020″.

Excelența științifică: Circa 3 miliarde euro, inclusiv 1,7 miliarde pentru granturi ale Consiliului European al Cercetarii pentru cercetătorii de renume si 800 de milioane pentru bursele Marie Skłodowska-Curie destinate tinerilor cercetători

Poziția de lider în sectorul industrial: 1,8 miliarde euro pentru sprijinirea pozitiei de lider în sectorul industrial a Europei în domenii precum TIC, nanotehnologiile, sistemele avansate de fabricație, robotică, biotehnologiile și spațiu.

Provocările societale: 2,8 miliarde euro pentru proiecte inovatoare destinate celor sapte provocari societale din cadrul programului Orizont 2020, în ansamblu: sănătate; agricultură, sectorul maritim și bioeconomie; energie; transport; politici climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materii prime; societăți reflexive; securitate.

În cadrul Programului este prevăzut un singur cuantum, indiferent de tipul de beneficiar. Pentru proiectele de cercetare cuantumul este fix, de 100% din costuri, în timp ce pentru proiectele tip „apropiere de inovare”, cuantumul este de 100% pentru organizaţiile non-profit, în timp ce pentru agenţii economici din industrie şi IMM-uri este de 70%. Costurile indirecte sunt de 25% atât pentru organizaţiile non-profit, cât şi pentru agenţii economici din industrie şi IMM-uri.[/su_spoiler]