Programe  de finanţare în exerciţiul financiar 2007 – 2013:

[su_accordion]

[su_spoiler title=”Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.274/2013″ style=”fancy”]

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii  Ghidul solicitantului

Depunere:

16.08.2013 – 31.10.2013  

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”POSCCE Operaţiunea 1.1.1. – Investiţii productive pentru IMM-uri” style=”fancy”]

 • Sprijin financiar în valoare de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiții în IMM-uri
 • Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.075.001 lei și 6.450.000 lei acordat pentru investiții în IMM-uri

Se finanţează următoarele activităţi eligibile:

 • Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie),
 • Extinderea unui amplasament existent pentru creşterea capacităţii de producţie,
 • Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unui amplasament existent (ex: modernizare instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie). Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai în legătură cu investiţiile menţionate anterior,
 • Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate.

Sunt eligibile firmele care activează preponderent în domeniile: Industria prelucrătoare, Construcții, Industria extractivă.

Valoarea maximă a finanţării acordate din totalul costurilor eligibile este de:

 •             70%  pentru întreprinderile mici (excepţie 60% pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov)
 •             60% pentru întreprinderile mijlocii (excepţie 50% pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov)

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”POSCCE Operaţiunea 1.1.1. – Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari” style=”fancy”]

În cadrul acestei operaţiunii se finanţează următoarele tipuri de proiecte:

 • Crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie);
 • Extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie;
 • Diversificarea producţiei unei unităţi existente, prin realizarea de noi produse;
 • Modificarea fundamentală a procesului global de producţie în cadrul întreprinderii existente (ex: modernizare instalaţii în scopul creşterii eficienţei şi randamentului, dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie).

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordată pentru un proiect este de 20 milioane Lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului nu poate depăşi:

 • 40% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti-Ilfov;
 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Vest şi Centru).

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”PNDR Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi în mediul rural în domenii non-agricole)” style=”fancy”]

(de ex: industrie prelucrătoare, service auto, construcţii, arhitectură, contabilitate, editură, servicii de croitorie, frizerie, cizmărie, servicii de conectare şi difuzare internet etc.

Este eligibilă prin proiect: construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje, precum și achiziționarea de active necorporale (software, patente, licenţe etc.).

Finanțarea nerambursabilă este de maxim 200.000 euro și în procent de 85% finanțare din partea fondului.

 LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”POSCCE Operaţiunea 1.1.2 – Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale” style=”fancy”]

Se finanţează următoarele activităţi eligibile:

 • Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoare de încercări şi etalonări;
 • Implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 (produselor şi/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu;
 • Etichetarea ecologică;
 • Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

Valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi solicitat este de 200.000 euro.

Intensitatea maximă a ajutorului acordat este de:

 • 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici;
 • 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru întreprinderile mijlocii.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”POSCCE Operaţiunea 1.1.3 – Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare” style=”fancy”]

Se finanţează următoarele activităţi eligibile:

 • participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau străinătate, cu stand propriu;
 • participarea la misiuni economice în străinătate;
 • elaborarea şi producţia de materiale tipărite/inscripţionate de promovare a agentului economic, în vederea participării la evenimentele/acţiunile menţionate la lit. a) şi lit. b);
 • promovarea on-line (îmbunătăţirea/realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate);
 • servicii legate de activităţi de promovare pe noi pieţe interne, pe pieţe internaţionale şi marketing;
 • servicii de identificare a furnizorilor/clienţilor externi prin programele Hosted Buyers.

Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 840.000 lei, dar nu mai mult de 10 % din valoarea cifrei de afaceri anuale înregistrată de către întreprinderea solicitantă în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Intensitatea maximă a ajutorului nerambursabil acordat este de:

  • 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici,
  • 60 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderile mijlocii.

LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”POR Măsura 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” style=”fancy”]

Se finanţează:

 • Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii;
 • Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);
 • Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii. Pentru modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrările de mentenanţă sau reparaţii. Pot fi considerate eligibile doar lucrările care se supun autorizării, conform Legii 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea finanţării acordate este de maximum 200.000 euro, intensitatea maxima a ajutorului nerambursabil acordat fiind de 100%.

 LINIE ÎNCHISĂ

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

Programe  de finanţare în exerciţiul financiar 2014 – 2020:

[su_accordion]

[su_spoiler title=”PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL (POR)” style=”fancy”]

– Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

DATĂ LANSARE ESTIMATIVĂ: septembrie 2014.
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE (POC)” style=”fancy”]

– Facilitarea accesului la capital de risc pentru IMM-urile inovative

– Sprijinirea organizaţiilor de cercetare şi a întreprinderilor pentru implementarea unor proiecte CDI

DATĂ LANSARE ESTIMATIVĂ: septembrie 2014.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă” style=”fancy”]

Se acordă, cu respectarea prevederilor, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice, sub formă de sume nerambursabile, costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă, cu valori maxime cuprinse între 11,25 milioane euro- 37,5 milioane de euro, în funcţie de regiunea pentru care se solicită ajutorul de stat.

DATĂ LANSARE ESTIMATIVĂ: 1 iulie 2014.

[/su_spoiler]

[/su_accordion]